รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 9 (ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562)

     

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 4 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 

รายละเอียดการรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติม

การรับสมัคร

  1. เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 4 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น.) วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี/อาคารบี ชั้น 5 (ฝั่งทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือผู้แทน หรือทางไปรษณีย์
  2. สถาบันไม่รับใบสมัคร กรณีผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น (รายละเอียดตามหน้า 5) 
  3. สถาบันไม่รับใบสมัครที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด 
  4. ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ น.ส.นฤมล อินทรลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9583
นายคมกฤช เพ็ญสุข หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9580
โทรสาร 02-143-8176

Share :