หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การสังเคราะห์ข้อเสนอ การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การสังเคราะห์ข้อเสนอ การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

หัวเรื่อง : การสังเคราะห์ข้อเสนอ การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ข้อเสนอ การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ

     การปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย และในวาระแห่งการปฏิรูปประเทศไทย จึงมีการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปการปฏิรูปประเทศไทย
ISBN : 9789744499141

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง