หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ชุดโครงการวิจัย ปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ชุดโครงการวิจัย ปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง : ชุดโครงการวิจัย ปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน

ชุดโครงการวิจัย ปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน
ชุดโครงการวิจัยปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืนเป็นการเสนอทางออกและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปประเทศไทยในมิติต่างๆ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เกี่ยวข้องในการนำไปใชเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยภายใต้บริบทประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

โครงการวิจัยในชุดปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน
1. ดุลยภาพทางการเมือง ดุลยภาพทางสังคม
2. รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย
3. เพิ่มดุลอำนาจระหว่าง “นักการเมือง” และ “พรรคการเมือง” เพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร
4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ
5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
6. กฎหมายการชุมนุมในสังคมไทย : ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผู้ชุมนุมกับเสรีภาพของประชาชน
7. แนวทางการปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร
8. แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา

มุ่งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขในเชิงระบบซึ่งนำไปสู่การสถาปนารัฐสภาไทยที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได้อย่างยั่งยืน
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง