ขอเรียนเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2561 (บัดนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561)

           

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  ขอเรียนเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2561
-----------------------------------

                ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2561 ซึ่งแต่ละ อปท.สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครตามประเภทรางวัลที่สมัครให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ส่งมายังสถาบันพระปกเกล้า (วงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 2561”) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

                อนึ่ง สถาบันฯ จัดให้มีการสัมมนาฯ หัวข้อ รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. ต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์การสมัครและเตรียมเอกสารเข้าร่วมโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 นี้ ณ ห้องวายุภักษ์ 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ อปท. ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ สมัครเข้าร่วมงานสัมมนา

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ใบสมัคร “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” ประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัด   PDFMS Word
  • ใบสมัคร “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”             ประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัด   PDFMS Word
  • ใบสมัคร “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม”   ประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัด   PDFMS Word

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์ 02-141-9566-70

Share :