ภาพกิจกรรม

จัดเวทีสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9

        วันที่ 28 พ.ค.62 นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 (สสสส.9) จัดแถลงข่าวนำเสนอผลงานวิชาการสู่สาธารณะ “รักษ์โลก : คุณภาพชีวิตบนวิกฤติสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ (ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดงานแถลงข่าว โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากประเด็นปัญหาและข้อเท็จจริงในมิติการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการเสวนา พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขความขัดแย้ง และสร้างสังคมสันติสุขในสังคมอย่างเป็นระบบ โดยมีผลการศึกษา 3 กรณีศึกษา คือ

  • กรณีการจัดการความขัดแย้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โดยนำเสนอแนวทางการจัดการความขัดแย้งจากการจัดการขยะเพื่อสร้างสังคมสันติสุข สร้างกระบวนการเรียนรู้และบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมือง โดยเป็นตัวกลางหาทางออกเพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน 
  • กรณีการจัดการความขัดแย้งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข กรณีการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะของชุมชนริมคลอง กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มลำดวน ชวนชม ลีลาวดี จัดทำกระบวนการจัดการความขัดแย้ง รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะการจัดการความขัดแย้งชุมชนริมคลองกรุงเทพมหานคร ถอดบทเรียนจากโครงการแก้ปัญหาการรุกล้ำลำนำสาธารณะ คลองลาดพร้าว พื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 ชุมชนวัดบางบัว ชุมชนชายคลองบางบัว และชุมชนก้าวหน้า
  • กรณีแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล โดยศึกษาปัญหาการทำประมงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งใช้การสานเสวนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

        ทั้งนี้ การแถลงข่าว โดยผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.9) พล.ต.ต.พงศ์ธร สุโฆสิต กล่าวถึง รูปแบบการจัดงานการเสวนาวิชาการ และนำเสนอผลการศึกษา บอร์ดนิทรรศการความรู้และนำเสนอผลจากกรณีศึกษา ดร.อภิรดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม กล่าวถึง การสร้างโมเดลชุมชนต้นแบบการสานเสวนาเพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการสู่สาธารณะ น.พ.สกล สุขพรหม กล่าวถึง ภาพรวมกรณีการจัดการความขัดแย้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ต.โคกสะอาด จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการแถลงข่าวโดย ดร.ฟ้าใส สามารถ

        การนำเสนอผลงานวิชาการเวทีสาธารณะ “รักษ์โลก : คุณภาพชีวิตบนวิกฤติสิ่งแวดล้อม” จะจัดข้ึน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยในงานจะ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการของทั้ง 3 กรณีศึกษาและนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรม ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมท้ังมีการนําเสนอในรูปแบบของวิดีทัศน์ และการอภิปรายของผู้แทนนักศึกษาทั้ง 3 กรณี และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากศิลปินสมาคม คนตาบอดแห่งประเทศไทยใน ช่วงท้ายของงาน

28 พ.ค. 2562
Share :