ภาพกิจกรรม

จังหวัดชัยภูมิพร้อม! เปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ทศพล สมพงษ์ ในฐานะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายแพทย์เฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหวเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อ 25 คน และที่ปรึกษาอีก 5 คน เพื่อเสนอสถาบันพระปกเกล้า แต่งตั้งเป็นคผณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดชัยภูมิ มีองค์ประกอบคณะกรรมการจากทั้งภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้วางกรอบทิศทางการขับเคลื่อนงานเพื่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่4 คือ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนจัดการตนเองด้วยกระบวนการประชาธิปไตย โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก มีเป้าหมายระยะสั้น 1-2ปี ใน3ชุมชนพร้อมกับขยายผลในระยะกลาง และระยะยาว โดยผลักดันผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อขยายผลสร้างชุมชนจัดการตนเองเข้าแผนของท้องถิ่น และจังหวัดให้ดำเนินการทั้งจังหวัด ทั้งนี้ศูนย์ฯจังหวัดชัยภูมิ ยังนึกยุทธศาสตร์ชาติชาติด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นแนวทางการขับเคลื่อนงาน โดยทำงานแบบบูรณาการในลักษณะเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคส่วนอื่นได้ ของสังคม โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายชัดเจน ศูนย์ฯจังหวัดชัยภูมิจะทำการประกาศเปิดตัว ในประมาณเดือนเมษายนนี้ โดยมีศูนย์ประสานงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

27 ก.พ. 2562
Share :