ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8

            เมื่อวันที่ 21-23 มิ.ย.62 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การจัดการเมืองแบบโลจิสติกส์ และเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดย นายวิจัย อัมราลิขิต (นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม) กิจกรรมการนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มของนักศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม โดยมี รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) รวมทั้งคณาจารย์ ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังการนำเสนองานวิชาการ ด้วย ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ปาฐกถาปิดหลักสูตรหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางการเลือกตั้งท้องถิ่น” และการบูรณาการการเรียนรู้หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 โดย อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล การสรุปประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร โดย คุณชมพูนุท ตั้งถาวร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า)

23 มิ.ย. 2562
Share :