ภาพกิจกรรม

คณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

          วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย นำโดย Brigadier General Ahmed Ibrahim TAIWO นำทหารระดับสัญญาบัตรระดับพันเอก เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงและข้าราชการระดับสูง จำนวน 27 คน เข้าพบศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “Politics and Government of Thailand” อีกทั้ง พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามอย่างน่าสนใจในหลายประเด็น อาทิ การบริหารจัดการ การพัฒนาท้องถิ่น การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย การจัดการความเหลื่อมล้ำขัดแย้งในสังคม รวมถึงบทบาทในภาพรวมของสถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยไปยังประชาชนทุกระดับ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันพระปกเกล้ากับนานาชาติ จากนั้นนักวิชาการของพิพิธภัณฑ์ได้พาคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีอีกด้วย

23 พ.ค. 2562
Share :