ภาพกิจกรรม

สัมมนาการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับการใช้อำนาจรัฐ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดสัมมนา "การใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับการใช้อำนาจรัฐ" ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 306 - 307 อาคารรัฐสภา 2 ในช่วงเช้าเป็นการเปิดงานสัมมนา กล่าวรายงานโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากนั้น เป็นเวทีอภิปรายประเด็นสำคัญของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ (ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) และดำเนินรายการโดย นายเกรียงไกร หอมจันทร์เทศ (สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา) และในช่วงท้าย เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งมาจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายภาคส่วน อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน

15 พ.ค. 2561
Share :