ภาพกิจกรรม

บรรยายสรุปต่อคณะกรรมาธิการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรภูฏาน

         วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดการบรรยายสรุปต่อคณะกรรมาธิการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรภูฏาน นำโดย Hon. PHUNTSHO RAPTEN ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการรัฐสภา กล่าวต้อนรับ การบรรยายประกอบในครั้งนี้มีสองหัวข้อหลัก คือ “ระบบตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ Parliamentary Budget Office” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิภัทร มุทิตาเจริญ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ“การพิจารณาและติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐสภาไทย” โดย วิทยากรจากสำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย นายชูเกียรติ รักบำเหน็จ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ นายภัทร ศิรินิรันดร์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ นายณรงค์ชัย ฐิตินันท์พงศ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ และนายเจริญพงศ์ ศุภธีระธาดา นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ ทั้งสองหัวข้อได้รับความสนใจและมีการตั้งประเด็นคำถามอย่างกว้างขวาง การรับฟังการบรรยายสรุปในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือทางวิชการต่อยอดองค์ความรู้ระดับนานาชาติของสถาบันพระปกเกล้า

13 พ.ค. 2562
Share :