ภาพกิจกรรม

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 ศึกษาดูงาน

           นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยมีกรอบการศึกษาดูงาน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค กรณีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: การขับเคลื่อนและผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่” การศึกษาดูงาน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 รับฟังการบรรยายสรุป ณ สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง“ท่าเรือแหลมฉบัง : ความพร้อมการเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์ตามโครงการ EEC” โดย ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง รับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดระยอง “จังหวัดระยองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก” โดย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ รับฟังการบรรยาย “ระยอง:ยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุน” โดย คุณวิโรจน์ รมเยศ รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง

           การศึกษาดูงาน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา) หัวข้อ “ท่าอากาศยานอู่ตะเภากับการเป็นศูนย์กลางขนส่งทางอากาศในภูมิภาคตะวันออกตามโครงการ ECC” โดย ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการและทรัพย์สิน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาจากนั้นแบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน กลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่และรับฟังบรรยายสรุป ประเด็นการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมาบตาพุดกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่และรับฟังบรรยายสรุป ประเด็นการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม ณ สมาคมเพื่อนชุมชน โดยประธานสมาคมเพื่อนชุมชน การศึกษาดูงาน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาดูงานโดยคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษารถบัสแต่ละคัน ได้แก่ คันที่ 1 และคันที่ 2 หัวข้อ “การปรับตัวของภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออก”คันที่ 3 และคันที่ 4 หัวข้อ “การปรับตัวของภาคเอกชนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออก

           การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในทุกระดับ และสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจจากบทเรียนเชิงทฤษฎี และข้อสังเกตการศึกษาดูงาน มาปรับใช้หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจและเข้าถึงลักษณะพื้นที่ศึกษาดูงาน ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง และเศรษฐกิจ อีกทั้ง ให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทัศนคติกับบุคคลในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาและคณาจารย์

7 ต.ค. 2561
Share :