ภาพกิจกรรม

พิธีรับวุฒิบัตรและปฐมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน

         เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.62 สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีรับวุฒิบัตร หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 16-19 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และกล่าวรายงานโดย นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 67 คน

         จากนั้น ในวันเดียวกัน เป็นพิธีปฐมนิเทศและเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 20-21 ประจำปีการศึกษา 2562 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์การกำกับดูแลในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ในหลักสูตรยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

         หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มุ่งเน้นและส่งเสริมการสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการกำกับดูแลกิจการของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชน ภายใต้แนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

8 มิ.ย. 2562
Share :