ภาพกิจกรรม

การประกวดผลงานของนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมือง

          เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการประกวดผลงานของนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมืองขึ้น ณ โรงแรมยะลารามา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ (นายกเทศมนตรีนครยะลา) กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) เป็นประธานในการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองนราธิวาส โรงเรียนมัธยมในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวน 15 ทีม บรรยากาศในการประกวดเป็นไปอย่างคึกคัก เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาขยะจากห่อบรรจุอาหาร สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดโครงการพัฒนาความสามารถของเด็กและเยาวชน และตั้งใจจะพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไปด้วยความมุ่งมั่น

3 เม.ย. 2562
Share :