ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการกับคณะนักวิจัยอินโดนีเชีย

       วันที่ 7 พ.ค.62 รองศาสตราจารย์ ดร อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็น "Public Service System in Thailand" โดยมีคุณนิชา สาทรกิจ (นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.) และคุณอภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ Prof.Agus Pramusinto และคณะนักวิจัย จาก Universitas Gadjah Mada อินโดนีเซีย

      ประเด็นเนื้อหาสำคัญ คือ การให้บริการสาธารณะภาครัฐ การให้บริการสาธารณะภาคท้องถิ่น และการให้บริการสาธารณะภาครัฐในบริบทของDigital Government ในการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 สาระสำคัญยังเป็นข้อท้าทายของระบบราชการไทยในการผลักดันให้การบริการสาธารณะเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยตั้งอยู่บนฐานกระบวนการบูรณาการ (Integrated service ) การให้บริการเชิงรุก(Proactive Service)และการให้บริการที่ตอบสนองในระดับบุคคลมากยิ่งขึ้น (Personalized service Delivery)

7 พ.ค. 2562
Share :