ภาพกิจกรรม

หลักสูตร ปบถ.รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานครั้งที่ 3 ณ จังหวัดลำพูน และเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.2562 โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาดูงานครั้งที่ 3 นำคณะโดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, ดร.อรพินท์ สพโชคชัย, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และรศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ อาจารย์ประเมินหลักสูตร นำนักศึกษาในหลักสูตร ปบถ.5 ศึกษาดูงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

   วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม เดินทางไปนมัสการพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และศึกษาดูงานรับฟังการบรรยาย ของนายอานันท์ เลิศรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในประเด็น "การพลิกฟื้นพัฒนาที่ดินสู่การเกษตรแบบอินทรีย์ และการต่อยอดพืชเศรษฐกิจตามภูมิสังคม" ณ มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

  วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ รับฟังการบรรยายโดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการ (CMU STeP) ในประเด็น "การสร้างสรรค์และนวัตกรรม กับการพัฒนา Startup : ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น" และเยี่ยมชมนิทรรศการแนวคิดและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์สู่ธุรกิจสร้างรายได้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายโดยได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ในประเด็น "เทคโนโลยีสารสนเทศกับการให้บริการสาธารณะประชาชนในมิติต่าง ๆ" พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานการให้บริการประชาชนของสำนักงาน ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และเดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยคำ 

  วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ รับฟังการบรรยายในประเด็น "การบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายการจัดการสุขภาพชุมชน" โดย ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว และดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว รีสอร์ท สร้างสุข ตลอดการศึกษาดูงานทั้ง 3 วัน ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ และนักศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ หลักสูตรได้มอบหมายแบ่งกลุ่มให้นักศึกษานำเสนอผลการศึกษาดูงานครั้งนี้ ในหน้าชั้นเรียนครั้งถัดไป

2 ก.พ. 2562
Share :