ภาพกิจกรรม

พิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2562

         วันที่ 5 กันยายน 2562 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเข็มกิตติคุณ และประกาศนียบัตร จำนวน 517 ราย โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

5 ก.ย. 2562
Share :