ภาพกิจกรรม

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ประชาธิปกบรมราชาภิเษก

     พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดงานสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “ประชาธิปกบรมราชาภิเษก” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์และพระราชพิธี) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2468 เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และในปี 2562 ครบรอบ 94 ปี ของวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระองค์ โดยวิทยากรได้บอกเล่าถึงความเป็นมาของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งเกร็ดความรู้ ประวัติศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และประชาชนที่เข้าร่วมงานร่วมซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้

25 ก.พ. 2562
Share :