ภาพกิจกรรม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ แก่นักศึกษา หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 11

    วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ผู้นำที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” (People Centric Leadership) พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบรรยายพิเศษ “ระบบการศึกษาอบรมหลักสูตรและการจัดทำเอกสารวิชาการ” รวมถึงระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการศึกษาอบรม แก่นักศึกษา หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญฯ รุ่นที่ 11

    “หลักสูตรดังกล่าว มีความมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของข้าราชการ ที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือประเมินให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และยังเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) และผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer) เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการทำงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการกระทำหน้าที่และบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายบริหาร ด้วยการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถคิดในเชิงยุทธศาสตร์ และมีทักษะในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ตลอดจนสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์กรและของหน่วยงานได้ มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ในปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกมิติ สามารถแปลงข้อมูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อชี้แรงผลักและแนวโน้มของปัจจัยต่างๆ นําไปสู่การคาดการณ์ของผลที่ อาจเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวได้ การศึกษาและการฝึกอบรมในหลักสูตรจะเน้นหนักทางด้านการฝึกปฏิบัติ”

    ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว คือข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับ 9 ขึ้นไป,ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 8 ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 9 (ระดับชำนาญการพิเศษ ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาการบริหารงานยังส่งผลต่อการบริหารระดับนโยบายต่อไป

27 ธ.ค. 2561
Share :