ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้าเปิดตัวศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.นราธิวาส

       เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเปิด “ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดนราธิวาส” ซึ่งมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนา และสร้างความเป็นพลเมือง รวมทั้งขับเคลื่อนประชาธิปไตยในพื้นที่
ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาจังหวัดนราธิวาสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส” โดย นาวาเอก วรพล สิทธิจิตต์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) รวมทั้งการแสดง “ปัญจะศีละ ประยุกต์” โดย เยาวชน จากโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ด้วย

       จากนั้น เป็นพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนราธิวาส และในภาคบ่าย เป็นเวทีระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดนราธิวาส นับเป็นศูนย์ฯ ลำดับที่ 52 จากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งสถาบันมุ่งหวังให้ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเป็นศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนสังคมในวงกว้างตามวิถีประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง

31 ก.ค. 2562
Share :