ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา (เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2561)

  

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา
**ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561**
-----------------------------------

                     ด้วย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ที่มีผลสืบเนื่องถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวอีกด้วย โดยในปีงบประมาณ 2561 มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ด้านพระปกเกล้าศึกษา จำนวน 3 ทุน

โดยการเสนอดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอการรับทุนจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนและเป็นไปตามรูปแบบการขอรับทุนสนับสนุนที่แนบท้ายประกาศนี้
2. ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น
3. ผู้รับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน
4. วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งเข้ามาขอรับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
5. ผู้รับทุนต้องส่งมอบวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันฯ ภายในเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา

                     พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จึงขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งข้อเสนอการขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าวทางไปรษณีย์มายัง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพฯ 10100 หรือ ทาง email address ที่ chatbongkoch@kpi.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

                     และจะประกาศผลผู้เสนอวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนภายในวันที่  30 เมษายน 2561 ทาง website : www.kpi.ac.th โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โทรศัพท์ 02-280-3413-4  โทรสาร 02-281-6820

ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Share :