ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้าง จ้างจัดบริการศึกษาดูงาน หลักสูตรฯการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17 ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 4-10 เมษายน 2561

  

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
ประกวดราคาจ้าง จ้างจัดบริการศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17 ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 4-10 เมษายน 2561
(โอซากา - โอกายามา - ฮิโรชิมา - ฟุกุโอกะ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
-----------------------------------

 DOWNLOAD

ติดต่อสอบถาม :
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9659Share :