รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18

     

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18
------------------------

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเอกสารเพิ่มเติม

ผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัว ตามวัน และเวลาที่สถาบันฯ กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
และหากไม่มารายงานตัวตามที่ สถาบันฯ กำหนด
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
หรือ นางสาวสายรุ้ง กันทวี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9717
นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9698
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8179

Share :