รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน (วปส.) รุ่นที่ 3 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 ตุลาคม 2562)

        

สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน (วปส.) รุ่นที่ 3
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ศูนย์สื่อสารองค์กร ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ประสานงาน : นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2141-9755
นางสาวยะราพร เฉลยโฉม โทรศัพท์ 0-2141-9756
โทรสาร 0-2143-8186

 

 

 

 

 

Share :