หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตและการขยายความรู้สู่สาธารณะ ปี 2561

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตและการขยายความรู้สู่สาธารณะ ปี 2561

หัวเรื่อง : ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตและการขยายความรู้สู่สาธารณะ ปี 2561

ชื่อเรื่อง ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตและการขยายความรู้สู่สาธารณะ ปี 2561
ผู้รวบรวมและจัดทำ
นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

                สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน จิตสำนึกสาธารณะและการเมืองภาคพลเมือง สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับสาธารณะ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ฝ่ายบริหาร สถาบันพระปกเกล้า จึงให้การสนับสนุนส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองอย่างเต็มที่ ในการดำเนินโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันพระปกเกล้ามุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างเครือข่ายผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ในการขับเคลื่อนจิตส้านึกความเป็นพลเมือง เป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าประสงค์

จัดทำโดย
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 โซนทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9520-30 โทรสาร 0-2143-8172
http://www.kpi.ac.th
www.facebook.com/pages/สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง