หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

เจรจาไกล่เกลี่ยไม่เกลี้ยกล่อม

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


เจรจาไกล่เกลี่ยไม่เกลี้ยกล่อม

หัวเรื่อง : เจรจาไกล่เกลี่ยไม่เกลี้ยกล่อม

ชื่อเรื่อง หนังสือชุดความรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
           เจรจาไกล่เกลี่ยไม่เกลี้ยกล่อม
โดย ชลัท ประเทืองรัตนา สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

          มนุษย์เจรจาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเจรจากับตนเองหรือเจรจากับคนอื่นเราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองทุกเรื่อง จึงจำเป็นต้องมีการเจรจา หนังสือชุดความรู้นี้ได้ทำให้เราได้เข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของการเจรจาแบบมุ่งผลแพ้ชนะ(win-lose) และการเจรจาไกล่เกลี่ยแบบมุ่งเน้นความร่วมมือ (win-win) เราควรใช้การเจรจาแบบใดกับคู่เจรจาของเรา? คำตอบก็คือใช้ผสมผสานกันได้ทั้ง 2 กรณีขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันต่อไปกับคู่เจรจาหรือไม่ หรือไม่จำเป็นเนื่องจากเป็นการพบกันเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้พบกันอีก อย่างไรก็ตามการเจรจาแบบที่เน้นความพึงพอใจร่วมกันของทุกฝ่ายส่งผลดีกว่า กล่าวคือทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงตามมา เกิดความพึงพอใจหรือผลลัพธ์ที่ชนะ-ชนะทั้งคู่ และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือต่อกันในระยะยาว ไม่นำไปสู่ความเคียดแค้น ไม่ทำให้การเจรจาเป็นบรรยากาศแบบปฏิปักษ์ ที่จะเน้นเอาชนะอีกฝ่ายไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม การเจรจาแบบนี้จะเน้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล มีการสร้างให้เกิดความไว้วางใจกัน มีความเต็มใจในการเปิดเผยวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่าย รับฟังซึ่งกันและกัน และเข้าใจความห่วงกังวลของแต่ละฝ่าย

         แม้ว่าการเจรจาแบบมุ่งเน้นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายจะมีหลักการที่ดีเป็นประโยชน์ร่วมกัน แต่ด้วยธรรมชาติของคนที่ยึดมั่นในผลประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ บางครั้งตัวเราเองหรือคู่เจรจาก็อาจจะมีการใช้วิธีการเจรจาแบบมุ่งผลแพ้ชนะ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในธรรมชาติของมนุษย์ที่จะใช้วิธีการที่เคยชินที่เคยทำกันมาในอดีต แต่ถ้าเราได้เห็นประโยชน์ถึงการเจรจาแบบมุ่งเน้นผลประโยชน์ร่วมกันก็จะทำให้เราหันกลับมาใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยแบบที่เราทุกฝ่ายชนะร่วมกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย ไม่เกลี้ยกล่อม ไม่ตะล่อม ข่มขู่ บังคับ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ชลัท ประเทืองรัตนา.
เจรจา ไกล่เกลี่ยไม่เกลี้ยกล่อม.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557.
106 หน้า. -- (หนังสือชุดความรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ).
1. การเจรจา. I. ชื่อเรื่อง.
685.4052
ISBN 978-974-449-780-2

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง