สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

เมนูย่อย

สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

              สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย” ใน พ.ศ.2552 และได้ขยายผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติจริง ด้วยการสร้างความรู้และพัฒนาสามารถของประชาชนในการใช้สิทธิริเริ่มกฎหมายตามรัฐธรรมนูญโดยวิธีการเสนอร่างกฎหมาย และจากการดำเนินดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ทั้งนี้ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 สถาบันร่วมกับผู้ริเริ่มเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ยื่นเอกสารริเริ่มร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
              ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....สำคัญและมีเนื้อหาอย่างไร ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ 

สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
                  ภายหลังการพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งผลการระดม ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้ปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการดำ เนินโครงการฯ แล้ว จึงได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

 

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง