หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

หัวเรื่อง : ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

เรื่อง : คู่มือประกอบการจัดประชาเสวนาหาทางออก (Issue Book) อนาคตประเทศไทย การเมืองที่พึงปรารถนา : สิ่งที่คนไทยต้องเลือก
โดย : ถวิลวดี บุรีกุล
จำนวน: 80 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2555
ISBN 978-974-449-641-2

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02- 1419563-77 โทรสาร 02-1438175

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง