รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
18 ธันวาคม 2566

กองทัพอินโดนีเซียกับการเมือง

ผศ. ดร. วันวิชิต บุญโปร่ง

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


181 ครั้ง
15 ธันวาคม 2566

สถานการณ์ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองวิถีชีวิตและการส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

นายกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี

ประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย


187 ครั้ง
14 ธันวาคม 2566

ช่องว่างระหว่างวัยกรณีการใช้ Application บนโทรศัพท์มือถือเพื่อสังคมสันติสุข

ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล

ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


190 ครั้ง
13 ธันวาคม 2566

ความหมายและความสำคัญของประชาธิปไตยที่สะท้อนผ่านงานฉลองรัฐธรรมนูญในอดีต

คุณธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


195 ครั้ง
12 ธันวาคม 2566

ซอฟต์พาวเวอร์ จากไอเดียสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี

รองประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่


189 ครั้ง
11 ธันวาคม 2566

ประชาธิปไตยกับนครรัฐเวนิส

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


190 ครั้ง
08 ธันวาคม 2566

มุมมองของประชาชนต่อการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงคาน

นายสุริยัน แก้วกัญญา

ผู้แทนภาคประชาชนตำบลเชียงคาน


188 ครั้ง
07 ธันวาคม 2566

ช่องว่างระหว่างวัย : ภาพรวมและสาระสำคัญของงานวิชาการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่น 13

โดย รศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และ นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น

ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลตรัง


192 ครั้ง
06 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์งาน "13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย"

คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


193 ครั้ง
05 ธันวาคม 2566

วิเคราะห์คำพิพากษา กรณีเพิกถอนคำสั่งอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรู : ท้องถิ่นจะทำอย่างไร

คุณอริย์ธัช บุญถึง

นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย


187 ครั้ง
04 ธันวาคม 2566

ความมั่นคงของมนุษย์ : นโยบายและการปฏิบัติ

ดร. จารุพล เรืองสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ อาจารย์ประจำสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต


188 ครั้ง
01 ธันวาคม 2566

Vertical accountability กับการเลือกตั้งไทย

นางสาวภาริณ จารุทวี

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


197 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า