รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
05 มิถุนายน 2566

E-Wallet นวัตกรรมการเงิน หรือการควบคุมโดยเทคโนโลยี

คุณภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


126 ครั้ง
02 มิถุนายน 2566

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น: กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงคาน

นางสาวอินทุอร แสงอรัญ

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


115 ครั้ง
01 มิถุนายน 2566

สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดยะลา

อาจารย์ไพศาล อาแซ

นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา


118 ครั้ง
30 พฤษภาคม 2566

บทบาทภาคประชาสังคม กับการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองหลังการเลือกตั้ง

ดร.ศรันยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


102 ครั้ง
29 พฤษภาคม 2566

การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย

ดร. พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล

ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ ฟรีดิช เนามัน ประเทศไทย


102 ครั้ง
26 พฤษภาคม 2566

การวิเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การเมืองสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


101 ครั้ง
25 พฤษภาคม 2566

บรรยากาศหลังการเลือกตั้งและความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ของประชาชนในชายแดนใต้

อ.วิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


105 ครั้ง
24 พฤษภาคม 2566

สำรวจช่องทางการสื่อสารของรัฐสภาต่างประเทศ

คุณอัจจิมา แสงรัตน์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


104 ครั้ง
23 พฤษภาคม 2566

โครงการหาดบางแสนแหล่งท่องเที่ยวยังยืน

คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี


100 ครั้ง
22 พฤษภาคม 2566

การเมืองหลังการเลือกตั้ง : เส้นทางสู่สภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลชุดใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


103 ครั้ง
19 พฤษภาคม 2566

อำนาจประชาชนได้ผลอย่างไร

คุณชญานิศวร์ เมธาสิทธิ์รวิกุล

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


101 ครั้ง
18 พฤษภาคม 2566

วิเคราะห์ผลเลือกตั้งจังหวัดชายแดนใต้กับสถานการณ์สันติภาพในอนาคต

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


105 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า