รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
25 สิงหาคม 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ โยธี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


142 ครั้ง
24 สิงหาคม 2566

วิจัยชุมชนสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้

คุณวิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


135 ครั้ง
23 สิงหาคม 2566

นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยามตามรอยพระปกเกล้า" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

คุณจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์

พนักงานภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


144 ครั้ง
22 สิงหาคม 2566

การเรียนรู้คุณค่าประชาธิปไตยของพลเมืองไทยยุคใหม่

คุณจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


130 ครั้ง
21 สิงหาคม 2566

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

คุณณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์

อธิบดีกรมการข้าว


142 ครั้ง
18 สิงหาคม 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

รศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา


137 ครั้ง
17 สิงหาคม 2566

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านขับเคลื่อนความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

ดร.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


131 ครั้ง
16 สิงหาคม 2566

นิทรรศการหมุนเวียนเผยวัตถุเคยซ่อน (หัวเรื่องที่ 2) แบบร่างเอกสารงานพิมพ์ในช่วงพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณแพรวชมพู ชุณหอุไร

พนักงานภัณฑารักษ์ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


129 ครั้ง
15 สิงหาคม 2566

บทบาทของครูกับการสร้างสำนึกพลเมืองประชาธิปไตย

ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล

อาจารย์โรงเรียนราชดำริ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


140 ครั้ง
14 สิงหาคม 2566

ค่าแรงขั้นต่ำ ทำได้จริง หรือแค่ประชานิยม

คุณภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


138 ครั้ง
11 สิงหาคม 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


125 ครั้ง
10 สิงหาคม 2566

การจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

คุณพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน

ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. (ด้านกลยุทธ์)


137 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า