รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
11 มีนาคม 2567

Leadership ของผู้นำยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

นาวาเอก ธนเดช จิตร์ประวัติ

นายทหารคนสนิท รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย


36 ครั้ง
08 มีนาคม 2567

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร และการให้สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า

ผศ.สุนี ไชยรส

ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 450 องค์กร และขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)


27 ครั้ง
07 มีนาคม 2567

สงครามรัสเซียยูเครนกับทางออกสู่สันติภาพ

ศาสตราจารย์ พลโท ดร. สมชาย วิรุฬหผล

ที่ปรึกษา PSC Thailand


29 ครั้ง
06 มีนาคม 2567

จิปาถะประชาธิปไตย : เก็บเล็กผสมน้อยข้าวของบอกเล่าเรื่องราวการเมืองการปกครองไทย

นายพงษ์ นีติวัฒนพงษ์ ภัณฑารักษ์

ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


30 ครั้ง
05 มีนาคม 2567

เสริมพลังพลเมืองด้วยพลังดิจิทัล (Digital citizenship empowerment)

คุณธนิสรา เรืองเดช

ประธานกลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน Wevis


43 ครั้ง
04 มีนาคม 2567

ผลสอบ PISA สะท้อนอะไรในการศึกษาไทย

รศ. นพ. เทอดพงศ์ ทองศรีราช

กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


41 ครั้ง
01 มีนาคม 2567

การป้องกันแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว

นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด

ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี


43 ครั้ง
01 มีนาคม 2567

บทเรียนกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้

ดร.พลเทพ ธนโกเศศ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ/เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้


41 ครั้ง
28 กุมภาพันธ์ 2567

บทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนกฎหมายและนโยบายเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคทางสังคม

คุณเรืองรวี พิชัยกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (GDRI)


43 ครั้ง
27 กุมภาพันธ์ 2567

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา เทศบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

คุณทรงศรี ชูวัฒนกูล

นายกเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน


38 ครั้ง
26 กุมภาพันธ์ 2567

ประชาธิปไตยกับการเป็นอัศวินสีส้มของราชอาณาจักรดัช

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


37 ครั้ง
23 กุมภาพันธ์ 2567

ความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ บทเรียนจากประเทศจีน

นางสาวภาริณ จารุทวี

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


38 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า