รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
06 กุมภาพันธ์ 2567

พลเมืองดิจิทัลกับกฎหมายควรรู้

คุณวุฒิชัย พุ่มสงวน

อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด


102 ครั้ง
05 กุมภาพันธ์ 2567

แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามประมวลกฎหมายใหม่

ผศ. ดร. ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


106 ครั้ง
02 กุมภาพันธ์ 2567

เริ่มต้นด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม: ต่อยอดนำไปสู่ความสำเร็จ (การนำความรู้จาก People’s Audit ไปประยุกต์ใช้)

นางสาวสังวาล ประดิษฐ์ทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา


102 ครั้ง
01 กุมภาพันธ์ 2567

บทเรียนจากการศึกษาดูงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร 4 ส 14 ตอนที่ 1

ดร.พงศ์วณัฐ คงทรัพย์

ประธานกรรมการสมาคมนายจ้างที่ปรึกษากฎหมาย


116 ครั้ง
31 มกราคม 2567

ค้นกล่องกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยในงาน Night at Museum กับหนังพระเจ้าช้างเผือก ในบริบทการเมืองโลก

คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


133 ครั้ง
30 มกราคม 2567

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง

คุณเพ็ญภัค รัตนคำฟู

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา


131 ครั้ง
29 มกราคม 2567

ทหารยุคนี้ เค้าเรียนอะไรกัน : ว่าด้วยหลักสูตรระดับสูงของกองทัพ

ผศ. ดร. วันวิชิต บุญโปร่ง

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


130 ครั้ง
26 มกราคม 2567

สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Republic of Finland) กับความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


131 ครั้ง
25 มกราคม 2567

บทเรียนจากภาพยนตร์ 4 คิงส์ 2 (4 KINGS ll) กับการอยู่ร่วมกันของนักเรียนอาชีวะ

คุณชิษณุชา นวลปาน

ประธานเครือข่ายศิษย์เก่าอาชีวะไทย


132 ครั้ง
24 มกราคม 2567

การสำรวจท้องถิ่นในรัชสมัยพระปกเกล้า

คุณศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

นักวิชาการ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


134 ครั้ง
23 มกราคม 2567

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี

คุณสายใจ เลิศวิริยะประภา

นายกเทศมนตรีเขาสามยอด


132 ครั้ง
22 มกราคม 2567

การจับเป็นตัวประกันในยามสงครามและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


131 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า