รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
19 มกราคม 2567

การบริหารจัดการความขัดแย้งมิติสิ่งแวดล้อม (Conflict Mapping) : กรณีศึกษาฝุ่น PM 2.5 จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่

ดร.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


241 ครั้ง
18 มกราคม 2567

บทบาทของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานครกับการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท

ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กาญจนาภิเษก มหานคร


252 ครั้ง
17 มกราคม 2567

ระเบียบโลกสมัยใหม่ในรัชสมัยพระปกเกล้า

คุณขวัญข้าว คงเดชา

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


252 ครั้ง
16 มกราคม 2567

การศึกษาสำหรับพลเมืองยุคดิจิทัล (Civic Education for Digital Citizenship)

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล

ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


243 ครั้ง
15 มกราคม 2567

ยุทธศาสตร์การบ่อนทำลาย : ความสำคัญและการป้องกัน

ฑภิพร สุพร

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ (International Affairs) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


307 ครั้ง
12 มกราคม 2567

บทบาทของปลัดเทศบาลในการผลักดันกระบวนการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

นายวิรัตน์ โภชะ

ปลัดเทศบาลตำบลเชียงคาน


221 ครั้ง
11 มกราคม 2567

ศูนย์ความปลอดภัยอาชีวะกับการป้องกันและแก้ปัญหาเหตุทะเลาะวิวาท

คุณทวีศักดิ์ คิ้วทอง

ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวะ


218 ครั้ง
10 มกราคม 2567

กฎหมายว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มในสังคมไทย

คุณสุภัทรา นาคะผิว

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


221 ครั้ง
09 มกราคม 2567

พลเมืองประชาธิปไตยในยุคดิจิทัล

จารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


225 ครั้ง
08 มกราคม 2567

ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความมั่นคงภูมิภาค

ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ อาจารย์ประจำสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต


224 ครั้ง
05 มกราคม 2567

การเชื่อมโยงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการน้ำจากรัฐบาลกลางสู่รัฐบาลท้องถิ่น กรณีจังหวัดอุบลราชธานี

นิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


218 ครั้ง
04 มกราคม 2567

แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


275 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า