รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
12 กันยายน 2566

การดูแลผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเทศบาลตำบลศรีเตี้ย

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น


131 ครั้ง
11 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566 : กรณีศึกษานครศรีธรรมราช

ศ. ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร

คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


127 ครั้ง
08 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี

ดร.พัชราภา ตันตราจิน

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


140 ครั้ง
07 กันยายน 2566

บทเรียนจากการศึกษาดูงานหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่น 14 ภาคกลาง

คุณนิธิ สมุทรโคจร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานฟ้า จำกัด


136 ครั้ง
06 กันยายน 2566

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

ผศ. ดร. ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


148 ครั้ง
05 กันยายน 2566

การจัดการและป้องกันอุทกภัยของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า


179 ครั้ง
04 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566 : กรณีศึกษาสุพรรณบุรี

รศ. ฐปนรรต พรหมอินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


162 ครั้ง
01 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.ศุทธิกานต์ มีจั่น

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


167 ครั้ง
31 สิงหาคม 2566

การขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดยะลา

คุณวิทยาศิลป์ สะอา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา


142 ครั้ง
30 สิงหาคม 2566

บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มุมมองจากโครงการสัมมนาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คุณอัจจิมา แสงรัตน์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


148 ครั้ง
29 สิงหาคม 2566

อาชีพครูกับการส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตยในสังคมดิจิทัล

คุณณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพฯ เขต 1


154 ครั้ง
28 สิงหาคม 2566

การส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

คุณนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน


138 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า