รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
22 กุมภาพันธ์ 2567

2 ทศวรรษการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้

พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


69 ครั้ง
21 กุมภาพันธ์ 2567

กฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิต หรือสมรสเท่าเทียม กับหลักประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค

รศ. ดร. หทัยรัตน์ มาประณีต

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


70 ครั้ง
20 กุมภาพันธ์ 2567

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่

คุณศุภวัฒน์ ศุภศิริ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่


70 ครั้ง
19 กุมภาพันธ์ 2567

Project Based Learning กับหลักสูตร ปปร. 27

ณัชชาภัทร อมรกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


80 ครั้ง
16 กุมภาพันธ์ 2567

ประชาธิปไตยในสายตาประชาชน

นางสาวชญานิศวร์ เมธาสิทธิ์รวิกุล

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


72 ครั้ง
15 กุมภาพันธ์ 2567

บทบาทผู้นำกับสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้

ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ

อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ จ.สงขลา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา


72 ครั้ง
14 กุมภาพันธ์ 2567

แนะนำหนังสือเล่มใหม่ เรื่อง การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม : ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

นักวิชาการ สังกัดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


76 ครั้ง
13 กุมภาพันธ์ 2567

บทบาทของพลเมืองในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

พ.ต.อ.ดร.อภิชาติ อภิชานนท์

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น


74 ครั้ง
12 กุมภาพันธ์ 2567

วารสารสิ่งพิมพ์ของกองทัพบก ยุทธโกษ, เสนาธิปัตย์ ตักศิลา คลังสมองของกองทัพบก

ผศ. ดร. วันวิชิต บุญโปร่ง

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


74 ครั้ง
09 กุมภาพันธ์ 2567

การขยายผลการขับเคลื่อนโครงการวิจัยสภานักเรียนกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นในยุคดิจิทัล

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


73 ครั้ง
08 กุมภาพันธ์ 2567

บทเรียนจากการศึกษาดูงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร 4 ส 14 ตอนที่ 2

คุณธัชชัย แก้ววารีธรรม

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผนสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา


77 ครั้ง
07 กุมภาพันธ์ 2567

ย้อนรอยก่อนการมีรัฐธรรมนูญ 2540

ผศ. เอกวีร์ มีสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


72 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า