รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
09 สิงหาคม 2566

การเสนอชื่อบุคคลต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี : เป็นญัตติหรือไม่เป็นญัตติ?

อ. สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


125 ครั้ง
08 สิงหาคม 2566

การสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ : โจทย์การบริหารจัดการท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21

คุณจิตรานุช เกียรติอดิศร

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า


134 ครั้ง
07 สิงหาคม 2566

Food for Good การส่งเสริมภาวะโภชนาการอย่างยั่งยืน

คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอลสเตท จำกัด


122 ครั้ง
04 สิงหาคม 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


141 ครั้ง
03 สิงหาคม 2566

บทเรียนจากการอบรมหลักสูตร ความขัดแย้งในสถานการณ์การสู้รบ และการเจรจาในงานมนุษยธรรมในรุ่น 2

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


124 ครั้ง
02 สิงหาคม 2566

สถาบันพระปกเกล้ากับพันธกิจส่งเสริมงานวิชาการรัฐสภา เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คุณธีรพรรณ ใจมั่น

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


122 ครั้ง
01 สิงหาคม 2566

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

คุณโชน เชาว์ไว

Program Officer (เจ้าหน้าที่โครงการ) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)


117 ครั้ง
31 กรกฎาคม 2566

รูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ผศ. ดร. ประพิน นุชเปี่ยม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


109 ครั้ง
31 กรกฎาคม 2566

Upskill การบำรุงรักษาโซลาเซลล์

คุณธีรพัฒน์ คัชมาตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี


145 ครั้ง
28 กรกฎาคม 2566

สำรวจแนวคิดการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและการศึกษาวิจัย

นางสาวอินทุอร แสงอรัญ

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


118 ครั้ง
27 กรกฎาคม 2566

แนวทางการสร้างมหาลัยแห่งความสุข

ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


118 ครั้ง
26 กรกฎาคม 2566

แนะนำหนังสือ "ใต้เงาปฏิวัติ" การสืบราชการลับและความคาดหวังของราษฎรหลัง 2475

คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


124 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า