ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ"

ระบอบประชาธิปไตย 13 พฤศจิกายน 2562การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ”
Strengthening Cultures of Good Governance for the Moral Society : from Concepts to Practices

เอกสารประกอบการสัมมนา (Workbook) 1 (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด
Handout 1 (Prof. Catherine Morris และศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์) (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
Handout 2 (ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ, อ.ไพโรจน์ มินเด็น) (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า