รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
02 พฤษภาคม 2561

นิทรรศการเคลื่อนที่สู่สวนบ้านแก้ว จ.จันทบุรี

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า


919 ครั้ง
01 พฤษภาคม 2561

"โรงเรียนพลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง: สิ่งที่ได้เรียนรู้"

คุณจิรวรรณ สิทธิศักดิ์

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ของสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด


950 ครั้ง
30 เมษายน 2561

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)

คุณณัฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี

-


878 ครั้ง
27 เมษายน 2561

รีวิวหนังสือ เรื่องความเป็นส่วนตัว ความรู้ฉบับพกพา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


944 ครั้ง
26 เมษายน 2561

ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖

ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

-


809 ครั้ง
25 เมษายน 2561

งานวิจัยการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด

คุณกฤติน จันทร์สนธิมา

-


957 ครั้ง
24 เมษายน 2561

โครงการเด่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าปี ๒๕๖๐ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

คุณสุพัฒน์ แก้วจันทร์

-


929 ครั้ง
23 เมษายน 2561

การเมืองเรื่องข้าวบทสะท้อนการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาชาวนาจ.อำนาจเจริญ

ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล

-


957 ครั้ง
20 เมษายน 2561

รีวิวหนังสือ เรื่องนักการเมืองถิ่น จ.กาฬสินธุ์

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


968 ครั้ง
19 เมษายน 2561

การสร้างสันติวัฒนธรรมในพรรคการเมือง

คุณอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


983 ครั้ง
18 เมษายน 2561

การเมืองเรื่องข้าว บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ

ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล

-


1075 ครั้ง
17 เมษายน 2561

สิทธิการเมืองของพลเมือง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


990 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า