รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
29 มีนาคม 2561

การเรียนการสอนหลักสูตรสันติศึกษากับความขัดแย้งในสถาบันอุดมศึกษา

คุณสุดารัตน์ รัตนพงษ์

-


1015 ครั้ง
28 มีนาคม 2561

นิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัย ร.๗ “สยามทัศนา ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง”

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า


937 ครั้ง
27 มีนาคม 2561

อิทธิพลเมือง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


1039 ครั้ง
26 มีนาคม 2561

“อนาคตพรรคการเมืองไทยเส้นทางของพรรคเก่ากับการเข้ามาของพรรคใหม่”

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


1012 ครั้ง
23 มีนาคม 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับแนวพระราชดำริด้านการปกครองท้องถิ่น

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


898 ครั้ง
22 มีนาคม 2561

เกษตรพันธสัญญากับงานด้านการจัดการความขัดแย้ง

คุณโอภาส เที่ยงงามดี

-


938 ครั้ง
21 มีนาคม 2561

ธรรมนูญกว๊านพะเยากับการเสริมสร้างพลังพลเมืองด้วยการสื่อสาธารณะในการแก้ปัญหากว๊านพะเยา

คุณสหัธยา วิเศษ

-


928 ครั้ง
20 มีนาคม 2561

ความเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่น

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


998 ครั้ง
19 มีนาคม 2561

“ทำไมคนมาจดจองพรรคการเมืองกันมากมาย”

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


949 ครั้ง
16 มีนาคม 2561

รีวิวหนังสือเรื่อง รีเลิร์นนิ่ง จากเรียนรู้ สู่เรียนคิด

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


1037 ครั้ง
15 มีนาคม 2561

บทบาทสื่อกับการสร้างสันติภาพในสังคม

คุณศรีลัดดา อุทยารัตน์

-


971 ครั้ง
14 มีนาคม 2561

“แรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน” กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า


1007 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า