รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
05 มิถุนายน 2561

การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

คุณสุนิษา ฝึกฝน

นักวิจัยโครงการฯ


775 ครั้ง
04 มิถุนายน 2561

FAQ primary vote

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


778 ครั้ง
01 มิถุนายน 2561

รีวิวหนังสือ : ความเหลื่อมล้ำแนวราบ ต้นกำเนินความรุนแรง

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


817 ครั้ง
31 พฤษภาคม 2561

ภาพรวมนโยบายภาคใต้ในการแก้ปัญหาความไม่สงบและกระบวนการสันติภาพ

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ผอ.สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ. และ ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้


766 ครั้ง
30 พฤษภาคม 2561

30 พฤษภาคม 2484 : การเสด็จสวรรคตของปฐมกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์

เลขาธิการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์


808 ครั้ง
29 พฤษภาคม 2561

พลเมืองสูงวัยใส่ใจชุมชน

อ.พัฒนา สุขเกษม

กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเลย


712 ครั้ง
28 พฤษภาคม 2561

เหลียวหลังแลหน้า 2 ปี ประชารัฐรักสามัคคีกับการลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพะรปกเกล้า


805 ครั้ง
25 พฤษภาคม 2561

รีวิวหนังสือ : การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


909 ครั้ง
24 พฤษภาคม 2561

การเลือกตั้งสมานฉันท์

คุณลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

รองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET)


837 ครั้ง
23 พฤษภาคม 2561

primary vote : ระบบเลือกตั้งที่ให้ความสำคัญกับเสียงประชาชน

ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร

อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


937 ครั้ง
22 พฤษภาคม 2561

การประสานเครือข่ายภาคีสู่สภาพลเมืองร้อยเอ็ด

อาจารย์จิรวรรณ สิทธิศักดิ์

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ของสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด


1815 ครั้ง
21 พฤษภาคม 2561

การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit): จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


1862 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า