รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
16 เมษายน 2561

อนาคตพรรคการเมืองไทยเส้นทางของพรรคเก่ากับการเข้ามาของพรรคใหม่

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


874 ครั้ง
13 เมษายน 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


944 ครั้ง
12 เมษายน 2561

การสานเสวนาระหว่างศาสนาในสังคมไทย

ดร.พัทธิ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

-


920 ครั้ง
11 เมษายน 2561

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเพื่อประชาชน จ.ลพบุรี

พลโทนายแพทย์พีระพล ปกป้อง

-


962 ครั้ง
10 เมษายน 2561

โรงเรียนพลเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

คุณศรายุทธ อันทะไชย์

-


922 ครั้ง
09 เมษายน 2561

กระบวนการเป็นผู้นำแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของชาวไทยภูเขา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

คุณชลกานดาร์ นาคทิม

-


956 ครั้ง
06 เมษายน 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธี

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


929 ครั้ง
05 เมษายน 2561

การสร้างสันติสุขในสังคมไทย

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


985 ครั้ง
04 เมษายน 2561

งานวิจัย เรื่องบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ

คุณโชติกา สิงหาเทพ

-


989 ครั้ง
03 เมษายน 2561

โครงการกีฬาจาบังเกม

คุณวิชิต แซ่ลิ่ม

-


932 ครั้ง
02 เมษายน 2561

การสื่อสารทางการเมืองในบริบทของสื่อใหม่

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


983 ครั้ง
30 มีนาคม 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง โลกาภิวัฒน์กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


1002 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า