รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2561

กระบวนการยุติธรรม กระแสหลักกับยุติธรรมทางเลือก

พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


495 ครั้ง
20 มิถุนายน 2561

ปัญหาทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทย

ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต

อดีตสมาชิกวูฒิสภา (กรุงเทพมหานคร) โดยระบบการเลือกตั้งของประชาชน และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Digital Economy คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


735 ครั้ง
19 มิถุนายน 2561

การขยายผลทางความคิดและส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้นำเยาวชน มุมมองจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ผ่านโครงการของสถาบัน

นางสาวจิรพัชร วิจิตรชัยสาคร

ผู้ผ่านโครงการ ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ของสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5


772 ครั้ง
18 มิถุนายน 2561

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


735 ครั้ง
15 มิถุนายน 2561

รีวิวหนังสือ : งานเปิดตัวหนังสือเรื่อง การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


824 ครั้ง
14 มิถุนายน 2561

การถือศีลอดกับการสร้างสันติสุขภายใน

อาจารย์เสาวนีย์ จิตต์หมวด

ผอ.หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า


698 ครั้ง
13 มิถุนายน 2561

ผลการจัดประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน “Thailand’s NEXT ก้าว ต่อไปไทยแลนด์”

รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


708 ครั้ง
12 มิถุนายน 2561

พลเมืองกับการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง


743 ครั้ง
11 มิถุนายน 2561

เสริมพลังพลเมือง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในมิติความปลอดภัยทางถนน

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


726 ครั้ง
08 มิถุนายน 2561

รีวิวหนังสือ : ชุมชนจินตกรรม

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


704 ครั้ง
07 มิถุนายน 2561

ประชาธิปไตยเพื่อสันติสุข

นางอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


735 ครั้ง
06 มิถุนายน 2561

กลไกและมาตรการป้องกันกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาข้อปฏิบัติต่อการดำเนินการทางศาลเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายกับการระงับข้อพิพาททางเลือก Pre-Action Protocol for Judicial Review

ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


759 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า