รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
09 กรกฎาคม 2561

cyber democracy

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


806 ครั้ง
06 กรกฎาคม 2561

รีวิวหนังสือ : ผู้สูงอายุในสังคมจีน การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


768 ครั้ง
05 กรกฎาคม 2561

การมีส่วนร่วมเพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

นายคณาธิศ เกิดคล้าย

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม


795 ครั้ง
04 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


862 ครั้ง
03 กรกฎาคม 2561

หลักนิติธรรม

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


730 ครั้ง
02 กรกฎาคม 2561

ประเทศไทยกับตัวแบบการพัฒนามนุษย์

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


805 ครั้ง
29 มิถุนายน 2561

รีวิวหนังสือ : ความมั่นคงใหม่

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


647 ครั้ง
28 มิถุนายน 2561

การไกล่เกลี่ยในชุมชน

อาจารย์นพรุจ ธนาทิพยางกูร

ที่ปรึกษางานศูนย์ดำรงธรรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


800 ครั้ง
27 มิถุนายน 2561

จากปัญหาอาหารกลางวันสู่การพัฒนาการศึกษาไทย

ดร.ตวง อันทะไชย

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสังคมของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา


788 ครั้ง
26 มิถุนายน 2561

โครงการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อาจารย์อมาพร ปวงรังษี

นักวิจัยโครงการฯ


762 ครั้ง
25 มิถุนายน 2561

ศักยภาพชุมชนในการจัดการน้ำ​ กรณีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


782 ครั้ง
22 มิถุนายน 2561

รีวิวหนังสือ : สังคมสูงวัย กับผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


756 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า