รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
18 พฤษภาคม 2561

รีวิวหนังสือ : อย่าคิดถึงช้าง

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


1637 ครั้ง
17 พฤษภาคม 2561

การไกล่เกลี่ยและเยียวยาในศาลเยาวชนและครอบครัว

คุณอนันต์ ศิลป์

อดีตอนุกรรมการไกล่เกลี่ย สนง.คณะกรรมการสิทธิฯ และวิทยากรเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในครอบครัว


821 ครั้ง
16 พฤษภาคม 2561

ระบบเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 2560 (ครั้งที่ 1)

รศ.ยุทธพร อิสรชัย

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


843 ครั้ง
15 พฤษภาคม 2561

โครงการเด่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2560 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายสมปอง ช่วยเนียม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง


863 ครั้ง
14 พฤษภาคม 2561

Party Switching กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


884 ครั้ง
11 พฤษภาคม 2561

รีวิวหนังสือ : ปัญหาชาวไทยมุสลิมใน 4 จังหวัดภาคใต้

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


814 ครั้ง
10 พฤษภาคม 2561

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับความสมานฉันท์ในสังคม

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


817 ครั้ง
09 พฤษภาคม 2561

การบริหารสาธารณะด้วยหลักธรรมาภิบาลและความเสมอภาคทางเพศ: สิ่งใหม่ในรัฐธรรมนูญ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


832 ครั้ง
08 พฤษภาคม 2561

การศึกษา (เพื่อสร้างพลเมือง) ไทย กับ การเปลี่ยนแปลง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


819 ครั้ง
07 พฤษภาคม 2561

หลากความเห็นต่อการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


734 ครั้ง
04 พฤษภาคม 2561

รีวิวหนังสือ : พลเมืองกำลังไทย

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


771 ครั้ง
03 พฤษภาคม 2561

ผลสำเร็จของโครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักศึกษาหลักสูตร 4ส รุ่น 6

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


725 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า