รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
10 สิงหาคม 2561

รีวิวหนังสือ : สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


897 ครั้ง
09 สิงหาคม 2561

วิทยากรตัวคูณกับการขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรม

อาจารย์ธวัช พันมา

ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่


802 ครั้ง
08 สิงหาคม 2561

คนปริกไม่ทอดทิ้งกัน

อาจารย์สุริยา ยีขุน

นายกเทศมนตรีตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


853 ครั้ง
07 สิงหาคม 2561

โครงการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน

อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นักวิจัยโครงการฯ


840 ครั้ง
06 สิงหาคม 2561

การเลือกตั้งกัมพูชา

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


924 ครั้ง
03 สิงหาคม 2561

รีวิวหนังสือ : เสรีภาพในการพูด: ความรู้ฉบับพกพา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


962 ครั้ง
02 สิงหาคม 2561

การขับเคลื่อนงานด้านสันติศึกษาสู่ชุมชน

รศ. ดร.พระมหาหรรษา ธรรมหาโส

ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย


865 ครั้ง
01 สิงหาคม 2561

สิทธิทางศาล : ประเทศไทยอยู่ยากจริงหรือ

นายวิเชียร ชุบไธสง

อดีตอุปนายกสภาทนายความ และทนายความ


836 ครั้ง
31 กรกฎาคม 2561

"ผู้นำเยาวชนกับการเป็นผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย" มุมมองจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต

นายกันตวัฒน์ ธนาสิริกุล

นิสิตแห่งคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1


853 ครั้ง
30 กรกฎาคม 2561

ในหลวงรัชกาลที่ 10

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


867 ครั้ง
27 กรกฎาคม 2561

รีวิวหนังสือ : เพ่งประชาธิปไตยโลก

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


851 ครั้ง
26 กรกฎาคม 2561

จับชีพจรกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้

คุณรอมฎอน ปันจอ

บรรณาธิการเว็บไซต์ Deep South Watch


785 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า