รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
28 กันยายน 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง 100 ปี พัฒนาการเมืองไทย

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


636 ครั้ง
27 กันยายน 2561

การประยุกต์ใช้ SECI Model สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตัวอย่างกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


634 ครั้ง
26 กันยายน 2561

เส้นทางพิชิตรางวัลเลิศรัฐ

เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์

-


650 ครั้ง
25 กันยายน 2561

วันสันติภาพโลกกับคุณูปการต่อสังคมไทย

ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

-


640 ครั้ง
24 กันยายน 2561

จริยธรรมและความซื่อตรงทางการเมือง: บทเรียนและประสบการณ์จากการเมืองอเมริกัน

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


624 ครั้ง
22 กันยายน 2561

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลกับการสร้างเครือข่าย

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

รักษาการแทนผู้อำนวยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัย มหิดล


590 ครั้ง
21 กันยายน 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง โครงการวิจัย จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น 40 ปีนับจาก 14 ตุลา 2516

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


607 ครั้ง
20 กันยายน 2561

การขับเคลื่อนสันติภาพกับมหกรรมสันติภาพ

ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์

-


578 ครั้ง
19 กันยายน 2561

นิทรรศการหมุนเวียนเรื่องประชาธิปกราชากับกีฬาทรงโปรด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


653 ครั้ง
18 กันยายน 2561

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาหลักสูตรพิเศษของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

อมาพร ปวงรังษี

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


681 ครั้ง
17 กันยายน 2561

GDPR

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


581 ครั้ง
14 กันยายน 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง ประชาธิปไตยกับกระแสอนุรักษ์นิยมในเอเชียตะวันออก

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


651 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า