ภาพกิจกรรม

สำนักงานโยธาธิการ มลรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา เข้าพบรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

         วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติต้อนรับ Ms. Renee Tyler ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานสาธารณะ (Assistant Public Works Director) จากสำนักงานโยธาธิการ (Public Works Department) เมือง City of Dubuque มลรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น ตามที่ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Local Government Managers Australia (LGMA) และ The International City/County Management Association (ICMA) ในการดำเนินโครงการ Professional Fellows Exchange Program: YSEALI Professional Fellows Program Environmental Sustainability” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาผู้แทนประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น 

         ในการนี้ นายศราวุธ แพะขุนทด (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) สังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ เมือง Dubuque มลรัฐ IOWA เมื่อเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยนายศราวุธ แพะขุนทด ได้นำเสนอโครงการฯ ด้านการบริหารจัดการน้ำในชุมชน และสร้างความร่วมมือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิเช่น การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด การอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน การจัดการน้ำที่สะอาดในชุมชน เศรษฐกิจท้องถิ่น สำนักงานหรืออาคารสีเขียว ในโอกาสนี้จึงขอความอนุเคราะห์ให้ Ms. Renee Tyler ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานสาธารณะ (Assistant Public Works Director) จากสำนักงานโยธาธิการ (Public Works Department) เมือง City of Dubuque มลรัฐ IOWA เข้าพบรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล) เพื่อขอบคุณสถาบันฯ อย่างเป็นทางการที่ได้สร้างความร่วมมือกับ LGMA และ ICMA มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมาจากที่สถาบันพระปกเกล้าได้เปิดโอกาสให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐในไทยเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ผู้จัดการเมือง (City Manager) การเลือกตั้งท้องถิ่น การบริหารงานสาธารณะ เปรียบเทียบระหว่างไทยและอเมริกา ซึ่ง Ms. Renee Tyler ผู้แทนของเมือง Dubuque ให้ความสนใจต่อการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยและประสงค์นำเสนอผลงานหรือจัดสัมมนาตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาเมือง Dubuque แบบยั่งยืนให้ทางสถาบันฯ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยต่อไป

13 ก.ย. 2561
Share :