งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

บทบัญญัติทางกฎหมายและประเด็นพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเท็จในสื่อออนไลน์

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด 33 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ช่องทางการสื่อสารของรัฐสภา

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

ดาวน์โหลด 33 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21 ประเด็นความคาดหวังของสังคมและประชาชนต่อกองทัพไทย

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด 28 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง (การเลือกตั้งระดับท้องที่)

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วิเคราะห์ผลทางการเมืองของกฎหมายเลือกตั้งในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า