งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

วัฒนธรรมกับนาฏกรรมในรัชกาลที่ 7
วัฒนธรรมกับนาฏกรรมในรัชกาลที่ 7
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา วศินารมณ์

เสนอต่อ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาบันพระปกเกล้า

               งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมที่ปรากฏ ในนาฏกรรม ขอบเขตการศึกษาเน้นที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2436 2478
บริเวณกรุงเทพ และปริมณฑล โดยศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ นำเสนอ ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์


วัฒนธรรมกับนาฏกรรมในรัชกาลที่ 7 (15 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทบัญญัติทางกฎหมายและประเด็นพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ...." ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

อุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทย

ดาวน์โหลด 64 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

ดาวน์โหลด 244 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า