ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2567 เพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน


   
จริยธรรมการวิจัยในคน
--------------------------------------------

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า
ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2567 เพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
ซึ่งการเปิดรับข้อเสนอโครงการรอบต่อไป คือ ระหว่าง
วันที่ 17-30 เมษายน 2567   

          นักวิจัยทำหนังสือนำพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน ส่งถึงประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  และส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดให้แก่ฝ่ายเลขานุการทางอีเมล [email protected]   

เอกสารเกี่ยวกับหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า Download
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในงานจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า Download
 • แนวปฏิบัติงานมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า Download

แบบฟอร์มสำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

 • AF 03-01 เอกสารขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย Download
  (เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย รูปแบบวิธีดำเนินการ การคัดเลือกผู้รับการวิจัย แนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผู้รับการวิจัย  เป็นต้น)
 • AF 04-04 เอกสารชี้แจงข้อมูลผู้รับการวิจัย Download
  (เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับให้ข้อมูลโครงการวิจัยโดยสังเขปแก่ผู้รับการวิจัย)
 • AF 04-05 (1) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (ผู้เข้าร่วมฯ อายุ 18 ปี ขึ้นไป) Download
  (ใช้แบบฟอร์มนี้ในกรณีที่ผู้รับการวิจัยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้าใจเนื้อหา วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยได้ด้วยตนเอง)
 • AF 04-05 (2) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (ผู้เข้าร่วมฯ อายุ 18 ปี ขึ้นไป) ขอเก็บทำคลังข้อมูล Download
  (ใช้แบบฟอร์มนี้ในกรณีที่นักวิจัยต้องการเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับการวิจัยไว้เป็นคลังข้อมูล เพื่อใช้ในโครงการวิจัยอื่นต่อไป จึงต้องขอความยินยอมจากผู้รับการวิจัยซึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไป)
 • AF 04-05 (3) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (ผู้เข้าร่วมฯ อายุ 18 ปี ขึ้นไป) ผู้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ Download
  (ใช้แบบฟอร์มนี้ในกรณีที่ผู้รับการวิจัยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่สามารถอ่าน/เขียนภาษาไทยได้ จึงจำเป็นต้องมีผู้ถ่ายทอดข้อมูลร่วมเป็นพยาน)
 • AF 04-06 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (ผู้เข้าร่วมฯ อายุ 7-17 ปี) Download
  (ใช้แบบฟอร์มนี้ในกรณีที่ผู้รับการวิจัยเป็นผู้เยาว์ มีอายุระหว่าง 7-17 ปี)
 • แบบฟอร์มสำหรับการเขียนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ Download

แบบฟอร์มสำหรับการขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย  หลังจากได้รับการรับรอง 

 • AF 06-01 เอกสารขอแก้ไขโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว Download
  (ใช้แบบฟอร์มนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับโครงการวิจัยหลังจากได้รับการรับรองแล้ว  เช่น เปลี่ยนพื้นที่เก็บข้อมูล  ปรับจำนวนผู้รับการวิจัย เป็นต้น)
 • AF 06-04 แบบรายงานความก้าวหน้าและขอต่ออายุโครงการวิจัย Download
  (โดยปกติใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจะมีอายุ 1 ปีหลังจากวันที่รับรอง ในกรณีที่นักวิจัยไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้รับการวิจัย ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่รับรองได้  นักวิจัยจำเป็นต้องขอต่ออายุโครงการวิจัยโดยใช้แบบฟอร์มนี้)
 • AF 06-06 เอกสารรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง Download
  (ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อแจ้งให้ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทราบถึงการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัย และแนวทางที่นักวิจัยใช้ในการแก้ไขหรือลดผลกระทบ)
 • AF 06-08 เอกสารแจ้งปิดโครงการวิจัย Download
  (เมื่อนักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ จึงกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้พร้อมแนบบทสรุปผู้บริหารหรือบทคัดย่อของงานวิจัย เพื่อแจ้งปิดโครงการ)
 • AF 06-09 แจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด Download
  (ใช้แบบฟอร์มนี้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ นักวิจัยจึงจำเป็นต้องยุติโครงการวิจัย)
 • AF 07-01 แบบฟอร์มการขอสืบค้นและทำสำเนาเอกสาร Download

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หมายเลขโทรศัพท์
ดร.ธตรฐ  0 2141 9714
ทวิติยา    0 2141 9598


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า