ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6

-----------------------------------

ขอให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ ศึกษากำหนดการและรายละเอียดต่างๆ
และยืนยันการเข้ารับการศึกษาอบรมภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อและรายละเอียด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

กำหนดการ

1.

ยืนยันเข้ารับการศึกษาอบรม

ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

2.

ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัว

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

3.

ชำระค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

4.

พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศ

(นักศึกษาทุกท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรม)

วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2567

5.

ศึกษาอบรมในหลักสูตร

วันที่ 8 สิงหาคม - 28 ธันวาคม 2567

6.

ปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 24 - 26 มกราคม 2568

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ผู้ประสานงาน
– สุมามาลย์ ชาวนา 0 2141 9569
– อติพร แก้วเปีย 0 2141 9567
– ปภาวรินทร์ วิวัฒน์ศิลป์ชัย 0 2141 9566


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า