ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพ และปฏิบัติการทั่วไป สถาบันพระปกเกล้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ 06 พฤศจิกายน 2566

  
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพ
และปฏิบัติการทั่วไป  สถาบันพระปกเกล้า

-----------------------------------

        ตามที่สถาบันพระปกเกล้า ได้มีประกาศ ที่ 61/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

        อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 และข้อ 4 ของประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง หลักเกณฑ์ การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อและการรายงานตัว

 

หมายเหตุ :
    1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา
ณ สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 ฝั่งสำนักงาน (ทิศใต้)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566
    2. เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว ท่านต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วนทุกรายการ ยกเว้น "ใบสมัครฉบับจริง" 

 

Google Map สำหรับเดินทางมายังสถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9757 และ 02-141-9642
e-mail : [email protected]


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย...

25 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า