ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครโครงการอบรมระยะสั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-22 มิถุนายน 2566


   
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครโครงการอบรมระยะสั้น
เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม-22 มิถุนายน 2566
-------------------------------------------------------------------------------

            วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร การวางยุทธศาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการใช้อำนาจหน้าที่ และการตรวจสอบ กำกับดูแล เพื่อจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและสามารถบริหารงานได้อย่างเหมาะสมเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80 ท่านต่อหัวข้อการอบรม

หัวข้อการอบรม (แต่ละหัวข้อการอบรมใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน หัวข้อละ 5,900 บาท)
กรุณาชำระเงินภายใน 2 วัน  ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 หัวข้อ ต่อท่าน 
1. ถอดรหัสแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ปิดจุดเสี่ยงการเงินการคลังท้องถิ่น
3. รู้แล้วรอด: คดีที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
4. สารพันปัญหาท้องถิ่นกับหน่วยกำกับดูแล
5. Co – Creation: เทคนิคการสร้างสรรค์พื้นที่สมัยใหม่ที่ท้องถิ่นต้องรู้

รายละเอียดและการชำระเงิน

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
1. นายชนาธิป โรจน์สิรวรพัฒน์  โทร. 02-141-9568
2. นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว  โทร. 02-141-9570
3. นางสาวปภาวรินทร์ วิวัฒน์ศิลป์ชัย โทร 02-141-9566


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า