ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ” ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ส่งประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566


   
สถาบันพระปกเกล้า
ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ”
ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
ส่งประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566

-----------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
            นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ”

รายละเอียดโครงการและใบสมัคร : 

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่สมบูรณ์สถาบันจะไม่นำมาพิจารณาในการสมัคร เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อ

รูปแบบสื่อที่ส่งเข้าประกวด
1. นิทานภาพ ขนาดเล่ม 21ซม. * 21ซม. จำนวนไม่เกิน 16 หน้า
2. คลิปวิดีโอ (ความยาวระหว่าง 3-5 นาที) ในรูปแบบ MP4

การส่งใบสมัครมายังสถาบันพระปกเกล้า (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566) ตามช่องทางดังนี้

1)  ทางไปรษณีย์ : 
      ส่งถึง นายคมกฤช เพ็ญสุข สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
      ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
    e-mail: [email protected]

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
1. นายคมกฤช เพ็ญสุข โทรศัพท์ (02) 141 9522, 087-794-2166 

    e-mail: [email protected]
2. นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา โทรศัพท์ (02) 141 9528, 085-804-3511
    e-mail: [email protected]


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า